Me sukses ka përfunduar e-seminari: "Prezantimi i modelit të biznesit për një të ardhme më të mirë"

Me sukses përfundoj e-seminari "Prezentimi i modelit të biznesit për një të ardhme më të mirë", e  cila është organizuar nga EAC Oda Sllovene e Bizneseve në bashkëpunim me Robert Kotnik s.p. nga Sllovenia , seminari është mbajtur përmes platformës Zoom më 19 gusht 2020.

Qëllimi i seminarit ishte të zhvillojë më tej mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Sllovenisë, si dhe mundësitë e zhvillimit të biznesit në lidhje me vendet e tjera evropiane. Në këtë rast, EAC Oda Sllovene e Bizneseve ka ofruar mundësi konkrete të bashkëpunimit ndërmjet kompanive të Kosovës dhe Sllovenisë, për ndërtimin e një rrjet bashkëpunimi, ndërtimin e infrastrukturës për bashkëpunim dhe si dhe ti lehtësojë ato, të organizojë takime, konferenca, vizita studimore, panaire, takime B2B, kërkim të përfaqësuesve dhe partnerëve, etj. E gjithë kjo ndikon në zhvillimin e ekonomisë dhe krijimtarinë e ndërmarrësve në Kosovë dhe Slloveni. Janë shkëmbyer shumë ide të zakonshme biznesi në këtë konferencë elektronike.

Diskutimi kryesor gjithashtu përfshiu situatën aktuale ekonomike gjatë pandemisë Covid-19 në të dy vendet. Disa ide janë paraqitur për format e bashkëpunimit rajonal për të forcuar sektorin publik dhe privat dhe për të monitoruar tenderët e BE-së...

EAC Oda Sllovene e Bizneseve theksoi hapjen e tij për bashkëpunim me të gjitha kompanitë e interesuara për të bashkëpunuar me kompanitë e Kosovës në zhvillimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit dhe integrimin e kompanive sllovene dhe kosovare. Theks i madh u vu në sektorin agro-ushqimor dhe mundësitë e ofruara.