Shërbimet

Ndërmjetësimi në mes të kompanive Sllovene dhe Kosovare,

Shërbimet e ndërmjetësimit të Odës Sllovene të Bizneseve kanë për qëllim forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve, me theks të veçantë në rritjen e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Oda Sllovene e Bizneseve përveç ofrimit të mundësive të shumta për anëtarët, kontribon edhe në rrjetëzimin e qindra kompanive, ndërtimin dhe forcimin e marrëdhënieve, promovimin e ndërsjellë dhe shumë mundësi tjera.

Oda Sllovene e Bizneseve ndihmon anëtarët e saj në të gjithë sektorët, por në veçanti:
    • Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit – TIK,
    • Bujqësinë,
    • Verëtarinë,
    • Tregtinë,
    • Ndertimtarisë,
    • Prodhimtarinë etj.