Nga 28 shtator, një test negativ me hyrjen në Slloveni do të mjaftojë që karantina të mos urdhërohet.

Në takimin e sotëm me korrespondencë, Qeveria e Republikës së Sllovenisë lëshoi ​​Urdhëresën për vendosjen dhe zbatimin e masave për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në pikat kufitare të jashtme dhe në pikat e kontrollit në kufijtë e brendshëm të Republikës së Sllovenisë, e cila do të të botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Sllovenisë.

Urdhëresa e re ndryshon rregullat për vendosjen e karantinës në bazë të rekomandimit të Komisionit Evropian. Lista e verdhë e vendeve po zëvendësohet nga lista portokalli (vendet me një gjendje të përkeqësuar epidemiologjike). Vendet që nuk janë në listën e gjelbër (vendet e sigurta) ose në listën e kuqe (vendet me një situatë të përkeqësuar epidemiologjike) janë vendosur në listën portokalli.

Hyrja nga vendet në listën e gjelbër

Rregulli që nuk vendoset asnjë karantinë për ata që hyjnë në Slloveni nga vendet në listën e gjelbër vazhdon të zbatohet. Sipas urdhëresës së re, një person gjithashtu konsiderohet se vjen nga një vend në listën e gjelbër nëse ai ka qëndruar në atë vend vazhdimisht për të paktën 14 ditë para se të hyjë në Slloveni dhe mund të sigurojë provën e duhur të tij.

Hyrja nga vendet në listat portokalli dhe të kuqe pa karantinë tani është gjithashtu e mundur në bazë të një testi negativ

Një personi që hyn në Slloveni, i cili ka vendbanimin në një vend që është në listën e kuqe ose portokalli ose arrin nga një vend i tillë, do të kërkohet të karantinojë për një periudhë dhjetë ditësh për shkak të infeksionit të mundshëm SARS-CoV-2. Sidoqoftë, nga një person nuk do të kërkohet të karantinohet nëse, gjatë kalimit të kufirit, ai paraqet një test negativ SARS-CoV-2 (COVID-19), i cili nuk duhet të jetë më i vjetër se 48 orë dhe është kryer në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose Vendi i Zonës Shengen ose Sllovenia nga një organizatë ose tregtar i vetëm që është njohur si i përshtatshëm dhe i besueshëm nga Instituti i Mikrobiologjisë dhe Imunologjisë dhe Laboratori Kombëtar i Shëndetit, Mjedisit dhe Ushqimit dhe është i shënuar në faqen e internetit të Laboratorit Kombëtar të Shëndetit, Mjedisit dhe Ushqimi.

Përjashtime nga karantina dhe kërkesat e testit negativ me rastin e hyrjes nga ndonjë prej vendeve në listën e kuqe ose portokalli

Një total prej 12 përjashtimesh janë përcaktuar kur nuk kërkohet asnjë provë karantine ose negative gjatë hyrjes. Hyrja nga çdo vend në listën e kuqe ose portokalli u lejohet personave të mëposhtëm:

punëtorët ndërkombëtarë ndërkombëtarë që kanë një marrëdhënie pune në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose një vend të zonës Shengen, për të cilin ata ofrojnë prova ose një deklaratë të nënshkruar që justifikon arsyen e kalimit të kufirit si një punëtor ndërkufitar i përditshëm ndërkufitar;
personat e postuar për të kryer detyra në transportin ndërkombëtar ose që kthehen nga detyra të tilla;
personat e angazhuar në tregti që kryejnë transportin e mallrave ose personave në Slloveni ose nga Sllovenia ose kryejnë transportin e mallrave dhe udhëtarëve në tranzit dhe dalin nga Sllovenia brenda 12 orëve nga hyrja;
personat që tranzitojnë territorin e Sllovenisë dhe dalin nga Sllovenia brenda 12 orëve nga hyrja;
persona me pasaporta diplomatike;
anëtarët e delegacioneve të huaja që po hyjnë në Slloveni në bazë të një çertifikate ose një ftese zyrtare nga një autoritet shtetëror kompetent ose anëtarëve të një delegacioni zyrtar të Sllovenisë që po kthehen nga jashtë;
përfaqësuesit e autoriteteve të huaja të sigurisë (policia ose një autoritet gjyqësor) të cilët kryejnë detyra zyrtare dhe dalin nga Sllovenia sa më shpejt të jetë e mundur pas përfundimit të këtyre detyrave;
anëtarët e Forcave të Armatosura Sllovene, policia ose punonjësit e autoriteteve shtetërore që kthehen nga vendi i largimit jashtë vendit dhe punonjësit e autoriteteve shtetërore në një udhëtim pune jashtë vendit (atyre u kërkohet të testojnë për SARS-CoV-2 (COVID-19) kur të hyjnë në Slloveni);
personat që kalojnë kufirin (çdo ditë ose herë pas here) për arsye të arsimimit dhe aftësimit ose kërkimit shkencor në Slloveni ose jashtë vendit dhe sigurojnë prova të përshtatshme për këtë dhe prindërit e tyre ose personat e tjerë të transportuar prej tyre që kthehen përtej kufirit brenda 24 orëve nga hyrja;
personat që kalojnë kufirin për shkak të porosive personale urgjente të pashmangshme ose për arsye urgjente biznesi dhe sigurojnë provat e duhura të tyre dhe që kthehen përtej kufirit në kohën më të shkurtër të mundshme të kërkuar për përfundimin e detyrës dhe në çdo rast jo më vonë se 48 orë pas kalimit të kufirit kufiri (kjo vlen edhe për anëtarët e familjes së tyre të ngushtë);
personat që janë transportuar në Slloveni me një ambulancë ose automjet tjetër mjekësor dhe personeli mjekësor shoqërues në automjetin në fjalë;
personat që sigurojnë prova të një ekzaminimi ose procedurë të planifikuar urgjente mjekësore në një shtet tjetër anëtar të BE-së ose një vendi të zonës Shengen dhe kthehen përtej kufirit menjëherë pas ekzaminimit mjekësor ose procedurës ose sa më shpejt që lejon gjendja e tyre mjekësore (shoqëruar nga shoqëruesi i tyre kur kjo është absolutisht të nevojshme për shkak të gjendjes së tyre mjekësore).

Një shembull i provës së duhur të porosive urgjente të pashmangshme të përmendura në pikën 10 do të ishin vendimet e gjykatës ose akte të tjera të ngjashme me të cilat një person ushtron të drejtën e tyre për të pasur kontakt me fëmijët e tyre.

Personat me një dokument udhëtimi laissez-passer të lëshuar nga një organizatë ndërkombëtare dhe me një ftesë ose certifikatë të lëshuar nga një autoritet shtetëror i Republikës së Sllovenisë që provon se po vizitojnë Slloveninë për qëllime biznesi trajtohen njësoj si mbajtësit e pasaportave diplomatike (pika 5 )

Hyrja nga vendet fqinje në listën portokalli ose të kuqe

Tre përjashtime shtesë janë përcaktuar kur karantina nuk vendoset dhe nuk kërkohet një test negativ. Hyrja nga vendet fqinje pavarësisht nëse janë në listën portokalli apo të kuqe u lejohet personave të mëposhtëm:

personat që zotërojnë ose japin me qira tokë në zonën kufitare ose në të dy anët e kufirit shtetëror dhe kalojnë kufirin shtetëror me një vend fqinj për qëllimin e kryerjes së punëve bujqësore dhe pyjore (kjo vlen edhe për anëtarët e familjes së tyre të ngushtë);
Qytetarët sllovenë ose të huajt që banojnë në Slloveni të cilët posedojnë pasuri të patundshme ose një zanat rekreativ të banueshëm në një vend fqinj ose kanë të drejtë të përdorin pasuri të patundshme, një zanat rekreativ të banueshëm ose një ngastër në një park automjetesh rekreative në një vend fqinj nga i cili po hyjnë Sllovenia nën një marrëveshje qiraje, qiraje ose marrëveshje tjetër, dhe të sigurojë provën e duhur të saj, nëse ata po kthehen në Slloveni brenda 48 orëve nga dalja (kjo vlen edhe për anëtarët e familjes së tyre të ngushtë);
personat që ndihmojnë një shtetas slloven ose një të huaj që banon në Slloveni i cili zotëron ose jep me qira tokë bujqësore në një vend fqinj gjatë korrjes sezonale të produkteve bujqësore dhe sigurojnë provën e duhur, nëse kthehen përtej kufirit brenda 24 orëve nga dalja nga Sllovenia.
Hyrja nga Shtetet Anëtare të BE-së ose vendet e Zonës Shengen në listën portokalli

Një përjashtim shtesë për kërkesat e karantinës dhe testit negativ është përcaktuar për:

personat që hyjnë në Slloveni nga një shtet tjetër anëtar i BE-së ose një vend i zonës Shengen që është vendosur në listën portokalli.
Testimi lejohet gjatë karantinës

Një person i cili është urdhëruar të bëhet në karantinë me anë të një vendimi mund të bëjë provë për SARS-CoV-2 (COVID-19) gjatë karantinës. Nëse ato testohen negativisht, autoriteti kompetent do të lërë mënjanë vendimin.

Hyrja në fuqi e urdhëresës

Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi të hënën, 28 shtator 2020.