Shërbimet

Përkrahja dhe ofrimi i njohurive për zhvillim të ndërmarrësisë me expert të ndryshëm nga Sllovenia dhe Kosova përmes Seminareve të ndryshme, trajnimeve dhe këshillimeve,

Oda Sllovene e Bizneseve mbështet anëtarët e saj gjithashtu përmes seminareve të cilat zhvillohen duke përpunuar tema relevante të ndryshme, varësisht prej momenteve në treg, legjislacionit, mundësive, rreziqeve të tregut, projekteve të ndryshme, konkurseve apo programeve të ndryshme, atyre vendore ose Europiane.
Expert janë me përvoja të shumëta si në tregun vendorë ashtu dhe në atë botërorë, mirëpo duke patur parasyshë përshtatjen me tregun tonë dhe mentalitetit tregëtarë të vendeve në fjalë.